Zpět
Zpět
Zpět

Registrace do partnerského programu


  Které produkty vás zaujaly?

  Provizní programy Benefit plus jsou přímá cesta až k 210 000 novým zákazníkům s rozpočty za 2,4 miliardy Kč na rok.


  O jakou úroveň partnerství máte zájem?


  Srovnání partnerských úrovní

  Je součastí vaší společnosti také stravovací zařízení? E-stravenky jsou přímá cesta až k 50 000 novým zákazníkům s rozpočty za 1,1 miliardy Kč na rok.

  1. Fakturační údaje vaší společnosti

  Uveďte u jakého úřadu jste provedli registraci spolu s Vaší spisovou značkou (např. C25692)

  Vyplňte pouze v případě, že Váš bankovní účet má předčíslí

  Zde prosím uveďte celé jméno osoby, případně osob, která je oprávněná za Vaši společnost činit právní úkony a jejich mobilní telefon a e-mail. Tyto data budou použity pro vytvoření online smlouvy a jejího elektronického podepsání.

  Vyplňte prosím pouze v případě, že je Vaše korespondenční adresa odlišná od adresy sídla společnosti. Uveďte prosím celou adresu včetně jména či názvu.

  2. Kontaktní údaje

  Toto jméno bude použito jako váš podpis do elektronické smlouvy.

  3. Poskytované služby

  Kategorie nabízených služeb: Volnočasové benefitní programy

  Zde prosím uveďte oblast služeb, které budete nabízet v rámci programu Benefit Plus.

  Kategorie nabízených služeb: E-stravenky

  Zde prosím uveďte oblast služeb, které budete nabízet v rámci programu Benefit Plus.

  Zde v pár větách uveďte, co našim klientům nabízíte. Vámi vložený text bude uveřejněn v prezentaci Vašich služeb v aplikaci Benefit Plus a bude viditelný pro naše klienty.

  5 a více poboček

  4. Provozovna poskytovaných služeb

  Provozovna 1

  Vyplňte pouze v případě, pokud máte restauraci spojenou s penzionem nebo jiným zařízením.

  Vyplňte pouze v případě, pokud máte restauraci spojenou s penzionem nebo jiným zařízením.

  Pokud chcete přijímat platby od našich uživatelů i na Vašem bankovním terminálu, potřebujeme znát jeho MID. MID = číslo, které označuje obchodní místo. Najdete ho na platebním terminálu nebo na kterémkoli výpisu z banky.

  Provozovna 2

  Vyplňte pouze v případě, pokud máte restauraci spojenou s penzionem nebo jiným zařízením.

  Vyplňte pouze v případě, pokud máte restauraci spojenou s penzionem nebo jiným zařízením.

  Pokud chcete přijímat platby od našich uživatelů i na Vašem bankovním terminálu, potřebujeme znát jeho MID. MID = číslo, které označuje obchodní místo. Najdete ho na platebním terminálu nebo na kterémkoli výpisu z banky.

  Provozovna 3

  Vyplňte pouze v případě, pokud máte restauraci spojenou s penzionem nebo jiným zařízením.

  Vyplňte pouze v případě, pokud máte restauraci spojenou s penzionem nebo jiným zařízením.

  Pokud chcete přijímat platby od našich uživatelů i na Vašem bankovním terminálu, potřebujeme znát jeho MID. MID = číslo, které označuje obchodní místo. Najdete ho na platebním terminálu nebo na kterémkoli výpisu z banky.

  Provozovna 4

  Vyplňte pouze v případě, pokud máte restauraci spojenou s penzionem nebo jiným zařízením.

  Vyplňte pouze v případě, pokud máte restauraci spojenou s penzionem nebo jiným zařízením.

  Pokud chcete přijímat platby od našich uživatelů i na Vašem bankovním terminálu, potřebujeme znát jeho MID. MID = číslo, které označuje obchodní místo. Najdete ho na platebním terminálu nebo na kterémkoli výpisu z banky.

  Obchodní podmínky

  Vydavatel a obchodník uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

  Článek 1

  Úvodní ustanovení

  1. Předmětem smlouvy je vymezení podmínek, za kterých bude Obchodník přijímat k úhradám karty vydané Vydavatelem, a za kterých bude probíhat jejich vyúčtování.

  2. Kartou se rozumí elektronická peněženka ve formě karty s unikátním číslem a logem Benefit Plus, jejímž prostřednictvím může Uživatel hradit vymezené služby a zboží Obchodníka.

  3. Platby kartou Benefit Plus probíhají přes bankovní terminál a jsou zúčtovány a uhrazeny jeho poskytovatelem služby akceptace platebních karet („acquirerem“).

  Článek 2

  Vyúčtování plateb kartami Benefit Plus přes bankovní terminál

  1. Karta Benefit Plus pro platby přes bankovní terminál je vydávaná v platebním standardu VISA. Ve schématu VISA má karta Benefit Plus nastavený BIN range (fixní předčíslí) na hodnotu 416606.

  2. Vydavatel je povinen zajistit, aby všechny kartové transakce realizované přes platební terminál Obchodníka byly řádně zúčtovány přes platební schéma VISA. Způsob vyúčtování plateb kartou se řídí samostatnou smlouvu mezi provozovatelem restaurace a jeho acquirerem. Provize pro vydavatele karet Benefit Plus včetně všech poplatků acquirerovi činí 4,9 % z objemu transakcí iniciovaných těmito kartami. Tato provize je součástí vyúčtování plateb ze strany acquirera.

  3. Obchodník se zavazuje dodat Vydavateli seznam svých provozoven, které budou oprávněné přijímat platby kartami Benefit Plus přes platební terminál, a následně informovat o změnách v tomto seznamu. Ke každé provozovně Obchodník uvede MID, kterým se rozumí identifikátor provozovny v síti platebních terminálů. Případně lze místo MID uvést identifikátor TID jednotlivých terminálů.

  Článek 3

  Závazky a povinnosti smluvních stran

  1. Vydavatel karty se zavazuje propagovat Obchodníka u svých zákazníků a držitelů karet Benefit Plus.

  2. Obchodník se zavazuje poskytovat Uživateli své služby a zboží za stejnou cenu a za stejných podmínek jako při platbě v hotovosti. Obchodník nemůže požadovat po Uživateli doplatek provize určené Vydavateli. V případě porušení této povinnosti vzniká na straně Obchodníka povinnost uhradit Vydavateli náhradu takto způsobené škody.

  3. Obchodník se dále zavazuje nesdělovat jakékoliv informace týkající se obsahu této smlouvy nebo její části Uživateli nebo jiné třetí osobě. V případě porušení této povinnosti vzniká na straně Obchodníka povinnost uhradit Vydavateli náhradu takto způsobené škody. Výjimku v tomto případě tvoří pouze povinnosti Obchodníka vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, pokud se na něj vztahují.

  4. Obchodník se zavazuje použít poskytnuté osobní údaje uživatelů pouze pro účely plnění této smlouvy. V případě porušení této povinnosti vzniká na straně Obchodníka povinnost uhradit Vydavateli náhradu škody.

  5. Obchodník odpovídá za kvalitu a rozsah poskytovaných služeb přímo Uživateli, včetně projednání případných reklamací. Obchodník se zavazuje neposkytovat Uživateli plnohodnotné ani částečné plnění objednávky nebo kartové transakce peněžní formou. Obchodník se dále zavazuje poskytovat Uživateli při platbě kartou Benefit Plus pouze služby, které jsou vymezeny v sekci Kategorie poskytovaných služeb. Za každé porušení tohoto závazku je Vydavatel oprávněn účtovat Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši hodnoty objednávky nebo kartové transakce.

  6. Obchodník se zavazuje, že viditelně označí svoji provozovnu logem Benefit Plus ve formě samolepky dodané Vydavatelem anebo jinou formou dle svého uvážení a informaci o možnosti platby přes Benefit Plus uvede na svých internetových stránkách.

  7. Smluvní strany se zavazují včas, pokud možno v předstihu, informovat druhou stranu elektronickou nebo písemnou formou o změnách výše uvedených údajů a dále o všech skutečnostech, které jsou významné pro řádné plnění této smlouvy.

  Článek 4

  Závěrečná ustanovení

  1. Touto smlouvou se ruší platnost předchozí Smlouvy o akceptaci objednávek a karet Benefit Plus, jestliže byla mezi Vydavatelem a Obchodníkem dříve uzavřena.

  2. Tato smlouva může být měněna a doplňována písemnou i elektronickou formou se souhlasem obou stran.

  3. Platnost a účinnost smlouvy nastává u elektronické verze smlouvy v pdf formátu dnem odeslání Vydavatelem na e-mailovou adresu Obchodníka.

  4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

  Vyplněním a odesláním tohoto on-line formuláře vyjadřujete vůli uzavřít smlouvu řídící se těmito smluvními podmínkami:

  Článek 1

  Úvodní ustanovení

  1. Předmětem smlouvy je vymezení podmínek, za kterých bude Obchodník přijímat k úhradám objednávky a karty vydané Vydavatelem, a za kterých bude probíhat jejich vyúčtování.

  2. Objednávkou se rozumí elektronická (e-mailová, SMS, v mobilní aplikaci) objednávka vymezených služeb nebo zboží Obchodníka vystavená Vydavatelem ve prospěch třetí osoby - Uživatele (dále jen Uživatel).

  3. Kartou se rozumí elektronická peněženka ve formě karty s unikátním číslem a logem Benefit Plus, jejímž prostřednictvím může Uživatel hradit vymezené služby a zboží Obchodníka.

  4. Platby kartou Benefit Plus probíhají buď přes bankovní terminál anebo přes virtuální účet Benefit Plus. Platby přes bankovní terminál jsou zúčtovány a uhrazeny bankou, resp. dodavatelem terminálu obchodníka společně s dalšími platebními kartami. Platby kartou přes virtuální účet Benefit Plus a čerpané objednávky jsou zúčtovány a uhrazeny přímo Vydavatelem.

  5. Do virtuálního účtu Benefit Plus přistupuje Obchodník přímo ze svého pokladního systému, pokud je propojený přímo na autorizační centrum Benefit Plus anebo přes internetový prohlížeč po přihlášení pod svým uživatelským jménem a heslem na adrese www.benefit-plus.cz.

  Článek 2

  Vyúčtování objednávek a plateb kartami Benefit Plus mimo bankovní terminál

  1. Vydavatel uhradí Obchodníkovi hodnotu každé objednávky, kterou Obchodník označí za vyčerpanou ve svém virtuálním účtu Benefit Plus. Obchodník ručí Vydavateli, že Uživateli poskytl nebo v budoucnosti poskytne plnění v potvrzené hodnotě objednávky, kterou Obchodník označil za vyčerpanou.

  2. Vydavatel je povinen uvést na objednávce jméno a příjmení Uživatele. Při zadávání platby kartou je Vydavatel povinen zobrazit Obchodníkovi jméno a příjmení Uživatele v platební bráně Benefit Plus. U karet pro platbu přes platební terminál je Vydavatel povinen vyzvat Uživatele k podpisu karty v podpisovém proužku. Obchodník odpovídá za to, že své služby nebo zboží poskytne v požadovaném rozsahu právě tomuto Uživateli na základě kontroly uvedeného jména či podpisu Uživatele podle předloženého identifikačního průkazu s fotkou.

  3. Vydavatel uhradí obchodníkovi každou platbu kartou, která byla řádně autorizována ve virtuálním účtu Benefit Plus Obchodníka.

  4. Vydavatel je povinen provádět vyúčtování automaticky za uplynulé účtovací období do 3 pracovních dnů od ukončení účtovacího období. Toto vyúčtování v elektronické podobě bude zahrnovat zaprvé přehled závazků Vydavatele vůči Obchodníkovi jako sumu vyčerpaných objednávek a potvrzených kartových transakcí a za druhé fakturu na provizi jako pohledávku Vydavatele za Obchodníkem. Do 3 pracovních dnů od provedení vyúčtování uhradí Vydavatel Obchodníkovi dlužnou částku po započtení účtované provize. Vydavatel je dále povinen provést vyúčtování vyčerpaných poukázek ihned po jejich označení za vyčerpané, jestliže o to Obchodník požádá.

  5. V případě nedodržení výše uvedených termínů je Obchodník oprávněn účtovat Vydavateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky.

  Článek 3

  Vyúčtování plateb kartami Benefit Plus přes bankovní terminál

  1. Karta Benefit Plus pro platby přes bankovní terminál je vydávaná v platebním standardu VISA. Ve schématu VISA má karta Benefit Plus nastavený BIN range (fixní předčíslí) na hodnotu 416606.

  2. Vydavatel je povinen zajistit, aby všechny kartové transakce realizované přes platební terminál Obchodníka byly řádně zúčtovány přes platební schéma VISA. Podmínky vyúčtování a úhrady si sjednává Obchodník se zúčtovací bankou pro svůj platební terminál a nejsou předmětem této smlouvy. Součástí bankovní provize je vždy i tzv. mezibankovní poplatek ve výši 5%, který náleží vydavateli karty.

  3. Obchodník se zavazuje dodat Vydavateli seznam svých provozoven, které budou oprávněné přijímat platby kartami Benefit Plus přes platební terminál, a následně informovat o změnách v tomto seznamu. Ke každé provozovně Obchodník uvede MID, kterým se rozumí identifikátor provozovny v síti platebních terminálů. Případně lze místo MID uvést identifikátor TID jednotlivých terminálů.

  4. Jestliže je u transakcí vyúčtovaných Obchodníkovi přes platební schéma VISA mezibankovní poplatek vyšší než smluvená provize, Vydavatel odešle Obchodníkovi elektronické podklady k fakturaci Rozdílového zpětného bonusu. Obchodník je oprávněn vystavit fakturu na Rozdílový zpětný bonus zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. Faktura bude vystavována se splatností 14 dnů a bude zasílána Vydavateli v elektronické podobě na adresu partnerifaktury@benefit-plus.cz. Rozdílový zpětný bonus je Vydavatel povinen uhradit bankovním převodem na účet Obchodníka.

  5. Jestliže je u transakcí vyúčtovaných Obchodníkovi přes platební schéma VISA mezibankovní poplatek nižší než smluvená provize, Vydavatel vystaví fakturu na Rozdílovou zpětnou provizi zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. Faktura bude vystavována se splatností 14 dnů a bude zasílána Obchodníkovi v elektronické podobě. Rozdílovou zpětnou provizi je obchodník povinen uhradit bankovním převodem na účet Vydavatele.

  Článek 4

  Společná ustanovení

  1. Obchodník se zavazuje poskytovat Uživateli své služby a zboží za stejnou cenu a za stejných podmínek jako při platbě v hotovosti. Obchodník nemůže požadovat po Uživateli doplatek provize určené Vydavateli. V případě porušení této povinnosti vzniká na straně Obchodníka povinnost uhradit Vydavateli náhradu takto způsobené škody.

  2. Obchodních se dále zavazuje nesdělovat jakékoliv informace týkající se obsahu této smlouvy nebo její části Uživateli nebo jiné třetí osobě. V případě porušení této povinnosti vzniká na straně Obchodníka povinnost uhradit Vydavateli náhradu takto způsobené škody. Výjimku v tomto případě tvoří pouze povinnosti Obchodníka vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, pokud se na něj vztahují.

  3. Obchodník se zavazuje použít poskytnuté osobní údaje uživatelů pouze pro účely plnění této smlouvy. V případě porušení této povinnosti vzniká na straně Obchodníka povinnost uhradit Vydavateli náhradu škody.

  4. Obchodník odpovídá za kvalitu a rozsah poskytovaných služeb přímo Uživateli, včetně projednání případných reklamací. Obchodník se zavazuje neposkytovat Uživateli plnohodnotné ani částečné plnění objednávky nebo kartové transakce peněžní formou. Obchodník se dále zavazuje poskytovat Uživateli pouze služby, které dle § 6 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. spadají do kategorie daňově zvýhodněných (služby z oblasti veřejného stravování, vzdělávání, cestování, zdraví, sportu a kultury) a které jsou dále vymezeny v sekci Kategorie poskytovaných služeb v části A. nynější smlouvy. Za každé porušení tohoto závazku je Vydavatel oprávněn účtovat Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši hodnoty objednávky nebo kartové transakce.

  5. Obchodník se zavazuje, že viditelně označí svoji provozovnu logem Benefit Plus ve formě samolepky dodané Vydavatelem anebo jinou formou dle svého uvážení a informaci o možnosti platby přes Benefit Plus uvede na svých internetových stránkách.

  6. Smluvní strany se zavazují včas, pokud možno v předstihu, informovat druhou stranu elektronickou nebo písemnou formou o změnách výše uvedených údajů a dále o všech skutečnostech, které jsou významné pro řádné plnění této smlouvy.

  7. Touto smlouvou se ruší platnost předchozí Smlouvy o akceptaci objednávek a karet Benefit Plus, jestliže byla mezi Vydavatelem a Obchodníkem dříve uzavřena.

  8. Tato smlouva může být měněna a doplňována písemnou elektronickou formou se souhlasem obou stran.

  9. Platnost a účinnost smlouvy nastává u elektronické verze smlouvy v pdf formátu dnem odeslání Vydavatelem na e-mailovou adresu Obchodníka.

  10. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

  Potvrzení souhlasu *

  Volbou možnosti “Souhlasím” a kliknutím na tlačítko “Odeslat” vyjadřujete souhlas se zařazením do smluvní sítě Benefit Plus a podáváte tím návrh smlouvy. Ta je akceptována vytvořením elektronické verze smlouvy ze strany Benefit Management a jejím odesláním na vaši e-mailovou adresu. Na tomto základě vám bude vytvořena v souladu se smlouvou prezentace vašich služeb v aplikaci Benefit Plus.