Zpět
Zpět
Zpět

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Benefit Management, s. r. o. se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle, provozující tento web i rezervační službu (dále jen „Společnost“).

V konkrétních situacích je Společnost rovněž zpracovatelem osobních údajů jiných správců.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která Společnosti poskytla svoje osobní údaje sama na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se Společností, případně jejíž osobní údaje má Společnost od třetí osoby, zejména pak od zaměstnavatele subjektu, případně jejíž osobní údaje získala Společnost z ostatních zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je Společnost získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se zejména o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis či další údaje potřebné pro naplnění účelu, kvůli kterému byly osobní údaje získány.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem, a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Společnost jakožto zpracovatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností mezi Společností a správcem, a to za podmínek uvedených v konkrétní smlouvě o zpracování osobních údajů.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Společnost dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Doba zpracovávání osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu nutnou či stanovenou právními předpisy. Není-li tato doba stanovena, zpracovává je po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem či smluvního vztahu mezi správcem a Společností v postavení zpracovatele, a dále po dobu 10 let od ukončení takového smluvního vztahu.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolání souhlasu se provádí zpravidla stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen. Není-li to možné, je subjekt oprávněn požádat o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Společnosti.

Předávání osobních údajů

Společnost zásadně nepředává osobní údaje třetím stranám, a to s výjimkou svých smluvních partnerů v postavení zpracovatelů či dalších zpracovatelů; vždy však na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů a za dodržení stejných povinností, jaké má správce.

Zásady používání cookies

Cookies jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Využití Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Při návštěvě našich webových stránek jsou zpracovávány informace o chování subjektu údajů na těchto stránkách. Účelem zpracování je zajištění poskytování pouze relevantních marketingových akcí, které nebudou subjekt údajů nikterak obtěžovat, naopak které subjekt údajů využije následně ve svůj prospěch. Pro tento účel jsou ukládána data, která pomáhají zjistit, co konkrétně subjekt zajímá, co si na webu nejčastěji prohlíží, co objednává, jakým způsobem objednávky hradí apod.

Z takto nasbíraných informací následně automatizovaným způsobem personalizujeme nabídky, které se subjektu zobrazují, či přímo zasíláme subjektu nabídky dle jeho preferencí.

Dále s ohledem na co nejlepší využití benefitních bodů zasíláme průběžně, avšak nepravidelně stav bodového účtu subjektu (zaměstnance), a to buď prostou formou či s tipy na využití těchto bodů.