Zpět
Zpět
Zpět

Pravidla soutěže Adventní kalendář

I. Úvodní ustanovení

1) Pořadatelem soutěže s názvem „Adventní kalendář“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Benefit Management s.r.o., IČ 27069770, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Pořadatel“). Soutěž probíhá na Facebooku a Instagramu pořadatele. Facebook ani Instagram nejsou pořadateli Soutěže, nijak ji nesponzorují a soutěž s nimi nikterak nesouvisí.

2) Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

3) Podstatou Soutěže je zasílání odpovědí na otázky pokládané Pořadatelem na sociálních sítích Pořadatele za splnění všech níže uvedených podmínek (dále jen „Odpovědi“) a závazek Pořadatele v takovém případě vydat výhru, a to až do vydání zásob.

4) Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Pořadatele.

II. Účastníci Soutěže

1) Účastníkem Soutěže může být jakýkoli osoba, která je z objektivního hlediska schopna porozumět těmto pravidlům (dále jen „Soutěžící“). Pokud se chce Soutěže zúčastnit osoba mladší 15 let a zároveň není schopna tomuto textu porozumět, musí být zastoupena svým právním zástupcem.

2) Účast v Soutěži je založena odesláním Odpovědi na soutěžní otázku na Instagramu, resp. Facebooku Pořadatele.

3) Zasláním Odpovědi vyslovuje Soutěžící souhlas s pravidly Soutěže.

III. Pravidla Soutěže

1) Soutěžní úkoly či otázky zveřejňuje Pořadatel v období od 1.12.2023 do 24.12.2023 na svém Instagramu každý den a na svém Facebooku každou neděli.

2) Soutěžící posílá Odpovědi formou komentáře pod daným příspěvkem. U každého úkolu či otázky bude zveřejněn termín, do kdy je možné posílat Odpovědi.

3) V případě otázek požadujících správnou odpověď bude výherce vylosován ze všech správných odpovědí. V případě úkolů či otázek požadujících jinou formu odpovědi, bude výherce vybrán na základě interního posouzení Pořadatele.

4) V případě výhry musí soutěžící uvést svou korespondenční či emailovou adresu pro zaslání výhry.

5) Není-li splněna kterákoli z podmínek uvedených v těchto pravidlech, není možné se Soutěže zúčastnit a nárokovat Výhru.

6) Odpovědi nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, zájmy Pořadatele, nesmí porušovat ustanovení obecně závazných právních předpisů a nesmí ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Takové odpovědi budou bez předchozího upozornění smazány.

7) Soutěžící jsou povinni nahradit Pořadateli jakoukoli újmu, která by mu v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se k Soutěži mohla vzniknout.

IV. Průběh Soutěže

1) Soutěž probíhá v období od 1.12.2023 do 24.12.2023.

2) Soutěž probíhá na území České republiky.

3) Soutěžící se může Soutěže zúčastnit opakovaně.

V. Výhra

1) Výhru obdrží každý Soutěžící, který splní podmínky uvedené v těchto pravidlech.

2) Výhra bude zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb formou obyčejné či doporučené zásilky či elektronicky, a to maximálně do 30 dnů od ukončení Soutěže.

3) Výhra v úhrnné výši nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

4) Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo za zpoždění doručení způsobená v důsledku přepravy. V případě nedoručitelnosti zásilky je možné Výhru vyzvednout osobně v sídle Pořadatele po předchozí domluvě.

5) Na poskytnutí Výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani žádat plnění v penězích. Soutěžící nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany Pořadatele, zejména na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti se Soutěží nebo s uplatněním Výhry.

VI. Práva a povinnosti Pořadatele

1) Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této Soutěže. Nové znění pravidel Soutěže je účinné od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Pořadatele. Pořadatel je rovněž oprávněn Soutěž kdykoliv ukončit, přičemž Soutěžící nemají v důsledku ukončení Soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, výhru či jiné plnění.

2) Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat splnění podmínek Soutěže a v případě potřeby vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže.

VII. Ochrana osobních údajů

1) Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých Soutěžícími v souvislosti se Soutěží, a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro účely Pořádání Soutěže.

2) Soutěžící má jako subjekt údajů zejména následující práva:

a) požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů,

b) požadovat omezení zpracování, pokud jsou osobní údaje nepřesné nebo je zpracování protiprávní nebo správce již osobní údaje nepotřebuje,

c) osobní údaje aktualizovat nebo opravit,

d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů tam, kde to GDPR umožňuje,

e) požádat o výmaz osobních údajů tam, kde to GDPR umožňuje,

f) kdykoliv se obrátit na Pořadatele na mailovou adresu gdpr@benefit-plus.cz.