Zpět
Zpět
Zpět
12. 12. 2023 O Benefit Plus

Konsolidační balíček – Výsledky průzkumu a inspirace od HR kolegů

Jak přistoupí ke změně benefitů v jiných firmách? Otázka, kterou jsme za poslední týdny slyšeli každý den, a proto vám nabídli možnost sdílet své záměry a postupy. Průzkum proběhl na přelomu října a listopadu mezi našimi klienty v ČR.
Na otázky v něm odpovědělo 81 firem, jsou mezi nimi jak menší firmy s desítkami zaměstnanců, tak i největší organizace s tisíci zaměstnanci. Žádná otázka nebyla povinná, proto součet jednotlivých grafů neodpovídá celkovému počtu respondentů 81.

Summary

Vládní konsolidační balíček přináší nejvýraznější změnu v úpravě zaměstnaneckých benefitů za posledních 30 let. Od 1. 1. 2024 bude zaveden souhrnný limit pro volnočasové benefity podle §6 odst. 9 písm. d) ZDP ve výši poloviny průměrné měsíční mzdy na rok a zaměstnance, tedy pro příští rok 21 983 Kč. Současně novela sjednocuje daňové dopady stravenek, závodního stravování a tzv. stravenkového paušálu.

Z poskytnutých odpovědí je patrné, že se většina firem stále snaží vyrovnat s novými výzvami, hledá odpovědi a nemá v tuto chvíli žádné zázračné doporučení pro ostatní firmy. Většina respondentů naopak vyjádřila nejistotu a potřebu dalších konzultací a analýz k adaptaci svých benefitních programů na nové podmínky.

A jak se na tuto novelizaci dívají firmy?

20,1% firem považuje novou úpravu benefitů za smysluplnou a rozumí, že je potřeba z pohledu ozdravení veřejných financí.

72,6% firem považuje limit ve výši poloviny průměrné měsíční mzdy na zaměstnance/rok za špatně nastavený a neodpovídající potřebám moderních firem.

62% firem říká, že pro ně nová úprava benefitů znamená významnou administrativu a náklady navíc.

77,2% firem nesouhlasí s tím, že do limitu se započítávají zdravotní benefity.

45% firem již ví, jak se na novou situaci připravit.

Výsledky průzkumu

a. Změny ve struktuře benefitů

Shrnutí: Firmy reagují na měnící se vnější podmínky
a snaží se přizpůsobit své benefity tak, aby byly stále atraktivní pro zaměstnance, ale zároveň daňově efektivní a v souladu s legislativou. Řada firem teprve jedná o konkrétních změnách, nebo čeká na finální rozhodnutí. Mnohdy nebyla dosud učiněna žádná konkrétní rozhodnutí, nebo je situace nejistá.

• 35% firem plánuje v souvislosti se zavedením limitu rušení některých dosavadních benefitů. Pouze 4 % firem se chystá naopak některé benefity nově zavést.

• Firmy zvažují omezení rozsahu benefitních peněženek a zrušení převodů různých druhů odměn do benefitů, stejně jako snížení celkových částek poskytovaných na benefity.

• Část firem uvedla, že zruší benefity, které nevyužívají všichni zaměstnanci, nebo které nejsou efektivní v rámci jejich benefitního programu. Plánované změny zahrnují například snížení částek benefitů, aby
se vešly do stanovených limitů, nebo přechod na nepeněžní benefity pro vybrané skupiny zaměstnanců.

• Některé firmy plánují změnit způsob poskytování benefitů, přecházet od plošného poskytování k výběrovému, kde zaměstnanci budou mít možnost kombinovat benefity dle vlastních preferencí v rámci daného rozpočtu.

Konkrétní tipy, jak budou řešit nabídku benefitů jiné firmy:

 • Zrušíme benefity, které nevyužívají všichni zaměstanci.
 • Zrušíme zdravotní benefity.
 • Budeme řešit až s novým fiskálním rokem.
 • Zrušíme akce pro zaměstnance.
 • Zrušíme Multisport karty/zaměstnanci si je budou hradit ze mzdy.
 • Uvažujeme, že zavedeme 5 týdnů dovolené a zrušíme možnost dokoupení až 5 dní benefitového volna.
 • Zvažujeme proplácení určitých benefitů.
 • Příspěvek zdravotně znevýhodněným zaměstnancům ošetříme, aby si nově mohli vybrat pouze z nabídky zaměřené na zdravotní účel, aby nemuseli dodaňovat nad limit.
 • U některých vybraných skupin (např. dárce krve) uvažujeme o nepeněžním benefitu.

b. Změny v rozpočtech do cafeterie

Shrnutí: Firmy se v rámci úpravy rozpočtu v cafeterii snaží vyvážit své rozhodnutí mezi dodržením daňových limitů a snahou udržet benefitní programy atraktivní pro zaměstnance. Velká část firem ještě stále diskutuje

o finálním rozhodnutí, nebo čeká na rozhodnutí na vyšších úrovních managementu.

• 23% firem plánuje rozpočty v cafeterii snižovat a 6% firem naopak zvažuje rozpočet navýšit. Z firem, které plánují změny v rozpočtu, jich mnoho zamýšlí upravit rozpočet cafeterie tak, aby odpovídal novým legislativním limitům.

• Prozatím menšina firem má jasno v částce, kterou zaměstnancům nabídnou, zatímco jiné stále hledají optimální řešení vzhledem
k legislativním změnám a interním cílům. Roční částky se většinou pohybují mezi 12 000 a 21 600 Kč.

• Některé firmy zvažují strukturální úpravu rozpočtu. Například zvažují zahrnutí interních benefitů do cafeterie, nebo upravují rozpočet tak, aby vyhovoval dlouhodobým plánům společnosti, které nejsou přímo spojeny s legislativními změnami.

Konkrétní tipy, jak budou řešit rozpočet benefitů jiné firmy:

 • V cafeterii nastavíme strop na čerpání.
 • Rozpočty ponecháme a využijeme reporting Benefit Plus, nadlimitní čerpání dodaníme.
 • Využijeme možnosti navýšení stravenek.
 • Vyšší odměny přesuneme z cafeterie do mzdy.
 • U některých typů mimořádných odměn už nebudou mít zaměstnanci možnost převodu na benefitní účet.

c. Změny v poskytování Salary nebo Bonus swapu

Shrnutí: Z firem, které svým zaměstnacům umožňují daňově výhodný převod části mzdy nebo bonusu do cafeterie, jich 52 % plánuje od 1. 1. 2024 swapy zcela zrušit, 30 % umožnit swapy pouze do zákonného limitu a 18 % firem plánuje jiné řešení.

Konkrétní tipy spojené s poskytováním Salary nebo Bonus swap:

Umožníme převod ročních bonusů do maximální výše ročního limitu.

d. Jiné změny v benefitech

Shrnutí: Většina firem se zdá být zdrženlivá ohledně zásadních změn v poskytování benefitů. Několik odpovědí naznačuje zvažování drobnějších úprav, nebo restrukturalizace benefitů,
ale většina se soustředí na udržení stávajícího stavu, nebo ještě nemá jasno
v dalším postupu.

• Většina respondentů uvedla, že v současnosti neplánují zásadní změny ve svých benefitních programech. Odpovědi jako „ne“, nebo „zatím nevíme“ jsou časté a ukazují na opatrnost firem při provádění jakýchkoliv významných úprav.

• Několik odpovědí naznačuje, že firmy jsou stále v procesu diskuzí a nebyla dosažena žádná finální rozhodnutí. Některé firmy zvažují například omezení některých specifických benefitů (např. lázeňské rekondiční pobyty), aby bylo možné dodržet stanovené limity mzdy nebo úpravu struktury benefitů, ale stále jsou v jednání o konkrétním provedení těchto změn.

Konkrétní tipy na jiné změny:

 • Sjednotíme kalendářní a fiskální rok pro benefity.
 • Posílíme komunikaci změn v benefitech, vytvoříme FAQ otázky.
 • Zjednodušíme princip fungování peněženek.
 • Dáme zaměstnanci možnost libovolně si zkombinovat benefity, protože omezíme částku na zákonný limit.
 • Zrušíme možnost převodů bodů do následujícího roku.

e. Postup u zůstatků z minulých období u zaměstnanců, u kterých hrozí, že by v příštím roce překročili limit 1/2 průměrné měsíční mzdy

Shrnutí: 60 % firem svým zaměstnancům doporučuje dočerpat body z minulých období ještě v letošním roce a 10 % se chystá zůstatky převést na Spořicí účet, nebo kartu a vyúčtovat ještě letos.

Další tipy, na postup u zůstatků z minulých období:

 • Zůstatky převedeme zaměstnancům na penzijní připojištění (pokud jej mají).
 • Uděláme intenzivní komunikační kampaň na dočerpání.
 • Převod zůstatků nám nevadí, dodaníme v příštím roce a zaměstnancům vysvětlíme změnu legislativy.